TJÄNSTER

Din IP-avdelning.

Vi tycker att IP-frågor är alldeles för viktiga för att hanteras av tekniska specialister som inte är insatta i kundens affärsstrategi. Därför erbjuder Synergon en helhetslösning för hantering av IP-portföljer där vi är integrerade i verksamheten och fungerar som stöd i strategisk och praktisk hantering av alla typer av IP-ärenden.

Övervakning, budgetering & prioritering

I tjänsten ingår ett effektivt administrativt system för IP-hantering, Case Monitor™, som är anpassat för mindre och medelstora företag. I systemet samlas alla ärenden i en gemensam databas som enkelt uppdateras. Övervakning, budgetering, prioritering samt produktion av olika rapporter rörande IP-portföljen sker enkelt efter behov.

Vi tar helhetsansvar för din IP-administration.

Synergon kan ta helhetsansvar för IP-administrationen i företaget. Alternativt koordinerar vi ditt eget arbete med våra specialistkunskaper för den lösning som passar er bäst.

Precis som en intern IP-avdelning på ett företag använder Synergon nationella och internationella ombud, specifikt utvalda för respektive kund. Synergon arbetar nära, men står oberoende från, patentbyråer. Detta innebär att vi kan välja det ombud som bäst passar kunden eller projektet, både utifrån kompetens och kostnad.

TJÄNSTER

Sökning & Analys.

En grundförutsättning för en affärsnyttig IP-strategi är att ha god kunskap om sin omvärld. Synergon har specialistkompetens inom sökningar i patent- och litteratur-databaser, en viktig del för både utvärdering och positionering av en potentiell patentansökan samt för olika typer av strategiska analyser. För många projekt är det första analyssteget för en innovation antingen vår patenterbarhetsanalys Röda Lampan® eller en Innoventory® analys där alla immateriella tillgångar runt en innovation kartläggs och prioriteras. Vi gör självfallet även andra typer av IP-analyser, t.ex. tekniköversikter eller FTO-analyser, kontakta oss gärna för mer information.

Röda Lampan®

Röda Lampan® är en första patenterbarhetsanalys av en idé ur ett immaterialrättsligt perspektiv. Den syftar till att hitta de eventuella och mest uppenbara hindren eller “röda lampor” för en uppfinning utifrån en önskad affärsmodell. Analysen sker under sekretess där Synergon åtar sig att inte föra vidare någon information om kunden eller om uppfinningen.

 • Möte med projektgrupp (forskare, affärsutvecklare) för samtal om projekt, forskningsresultat, affärsmöjlighet och vad det är som kan bedömas vara viktigt att skydda ur affärssynpunkt.
 • Sökningar i patentdatabaser och andra databaser för möjlig patenterbarhet av det som framkom enligt punkten ovan samt tillgänglig projekt eller innovationsbeskrivning. Sökningarna redovisas i en skriftlig rapport.
 • Återmöte med projektgrupp för utvärdering av rapport och samtal om lämpliga framtida alternativ på IP-området.
 • Rapport: Uttalande om eventuellt upptäckta omedelbara hinder och problem. Källor samt sökbegrepp och närliggande patent samt andra relevanta dokument bifogas. Tjänsten erbjuds generellt till en fast kostnad.

Innoventory®

Innoventory® är en analys där alla immateriella tillgångar runt en innovation kartläggs och prioriteras. Den syftar till att identifiera vilka åtgärder som behöver vidtas och prioriteras för att skapa starka och kommersiellt relevanta skydd av innovationen och är ett lämpligt första analyssteg för digitala innovationer, men är även värdeskapande för andra typer av innovationer med många olika immateriella tillgångar. Tjänsten erbjuds generellt till en fast kostnad.

 • Kartläggning av de immateriella tillgångarna som finns runt en innovation.
 • Analys av möjliga immaterialrättsliga ramverk för skydd av respektive immateriell tillgång.
 • Tydliga listor över vilka immateriella tillgångar som bör prioriteras i IP-arbetet.
 • Konkreta förslag på åtgärder för det fortsatta IP-arbetet.
 • 2-3 möten med projektgrupp (forskare, affärsutvecklare) för samtal om projektet, de olika immateriella tillgångarna och vilka steg som bör tas framåt för att erhålla ett kommersiellt relevant skydd för innovationen.

TJÄNSTER

IP-strategi

Vår grundinställning är att IP-frågor alltid handlar om skydd av nuvarande och framtida affärer. Det kan vara svårt att i ett tidigt skede förutsäga hur en affärsmöjlighet kommer att se ut, men vi anser att det är nödvändigt att försöka för att man ska kunna fatta rätt beslut. Det är även av stor vikt att ha goda kunskaper om sin omvärld för att kunna skapa det bästa IP-skyddet för en innovation.

Vi hjälper våra kunder att se till att IP-portföljen överensstämmer med företagets marknads- och FoU-planer, samt hur den förhåller sig till konkurrenters aktiviteter. Ett vanligt verktyg för detta är vår process Triangelövning™, som utifrån Den Strategiska Triangeln belyser olika aspekter i relation till IP, marknad och FoU för att skapa en koordinerad strategi framåt för företaget. En Triangelövning™ mynnar ofta ut i en långsiktig operativ IP-plan för företaget. En IP-plan är ett viktigt verktyg för det löpande arbetet med IP och är tänkt att vara en integrerad del av det strategiska arbetet med att utveckla, sälja och marknadsföra produkter eller tjänster. IP-planen är fokuserad på att utnyttja den legala marknadsexklusiviteten som IP kan ge genom att stödja nuvarande och framtida affärsutveckling.

Triangelövning

Vid strategiska diskussioner utgår vi ofta från vår arbetsmodell Triangelövning™. Modellen hjälper företag att kartlägga hur väl IP-portföljen överensstämmer med företagets marknads- och FoU-planer, samt hur den förhåller sig till konkurrenters aktiviteter.

Med hjälp av relevant omvärldsinformation och ett arbetssätt som parallellt beaktar affärs-, FoU- och IP- frågor, kan vi inte bara hjälpa till att skapa bättre underlag för framtida inkomster utan också ge förutsättningar för att öka värdet av era tillgångar. Det är viktigt att följa upp ett sådant arbete och vi rekommenderar våra kunder att arbeta kontinuerligt med den här modellen, exempelvis en gång årligen. En Triangelövning™ mynnar ofta ut i en långsiktig operativ IP-plan för företaget.

IP-plan

En IP-plan är tänkt att vara en integrerad del av det strategiska arbetet med att utveckla och marknadsföra produkter eller tjänster. IP-planen är fokuserad på att utnyttja den legala marknadsexklusiviteten som IP kan ge genom att stödja nuvarande och framtida affärsutveckling.

IP-planen är tänkt att fungera som ett “levande dokument”, vilket innebär att den bör uppdateras på kontinuerlig basis då nya beslut tas samt då ny information finns tillgänglig.

När planering görs för företagets affärsutveckling, baserat på identifierade marknadsmöjligheter i kombination med tekniska möjligheter, bör man samtidigt se över de relaterade IP-aspekterna och utvärdera och planera dessa strategiskt. De regulatoriska möjligheterna som kan leda till marknadsexklusivitet bör också övervägas och koordineras med IP-aspekterna.

En IP-plan kan innehålla följande punkter:

 • Generell IP-strategi, tas exempelvis fram i samband med en Triangelövning™
 • Relevanta patent och patentansökningar
 • Relevanta design/varumärkesskydd, domännamn, copyright, företagshemligheter
 • Relevanta regulatoriska skydd
 • Möjliga nya skyddsområden
 • Relevanta avtal för nuvarande och framtida IP-position
 • Publikationsstrategi
 • Relevant tredje parts IP