Den Strategiska Triangeln
 IP-Department
 BakgrundSYNERGON erbjuder allt från rådgivning till praktisk hantering av patent och varumärkes-ärenden. Antingen utför vi ett kortare uppdrag, en punktinsats, eller så bevakar och handlägger vi ärendet under hela dess livstid. Vårt fokus är affärsnyttigt patentskydd till lägre kostnad för din verksamhet!

 

DEN STRATEGISKA TRIANGELN

SYNERGON fokuserar på affärsnyttig IP och ger stöd åt våra kunder i strategiska IP-frågor och praktisk hantering av IP-ärenden. Som bas för allt vårt arbete ligger “Den Strategiska Triangeln”.

Triangeln betonar sambandet mellan marknad, teknik och IP vid strategisk planering, såväl som vid dagligt arbete, och illustrerar vikten av att kombinera dessa för att få en bra helhetssyn.

Vår grundinställning är att IP-frågor handlar om skydd av nuvarande och framtida affärer, dvs inte enbart skydd av en teknik eller uppfinning för dess egen skull. Då är det också viktigt att belysa IP-frågor och teknik i relation till marknadens behov. Omvänt kan också marknadens behov och kännedom om IP-läge driva teknikutvecklingen mot nya områden, vilket kan stärka möjligheterna till ett affärsnyttigt IP-skydd.

 

 

 

IP-DEPARTMENT

 

SYNERGON erbjuder kvalificerad strategisk IP-rådgivning och praktisk hantering av IP-portföljer med fokus på affärsnyttigt IP-skydd till lägre kostnad.

Vi arbetar med helheten runt immateriella rättigheter utifrån ett affärsperspektiv inom Life Science, bioteknik och IT. Vi arbetar oberoende av, men tillsammans med, patentbyråer som en kvalificerad patentavdelning att hyra in för längre eller kortare uppdrag.

Vårt mål är att erbjuda den bästa affärsmässiga lösningen till lägsta möjliga kostnad och minsta risk.

 

VÅR BAKGRUND

 

SYNERGON grundades 2003 av Bo och Marianne Möllstam, som båda har mer än 25 års erfarenhet av IP-arbete inom bioteknikföretag i Sverige och internationellt.

Vårt huvudkontor är beläget 20 minuter från centrala Göteborg och vi har även kontor i centrala Stockholm samt vid AstraZeneca BioVentureHub i Mölndal. Vi har dessutom ett omfattande nätverk med partners både utomlands och i Sverige.

SYNERGON erbjuder allt från strategisk rådgivning och beslutsunderlag kring IP-ärenden, till praktisk hantering av patent och varumärkesärenden. Antingen utför vi ett kortare uppdrag, en punktinsats, eller så bevakar och handlägger vi ärendet under hela dess livstid.

Vårt fokus är affärsnyttigt patentskydd till lägre kostnad för din verksamhet!

Vi har fastställda etiska regler och arbetar under sekretessavtal. Dessutom kontrollerar vi alltid om det kan föreligga någon intressekonflikt innan vi accepterar ett nytt uppdrag. Vi har sedan många år god kontakt med ett stort antal patentbyråer runt om i världen och kan hjälpa dig att finna den lämpligaste för din ansökan och ditt behov.

 

FAQ

 

Vad är SYNERGON för ett företag?

SYNERGON kan i korthet beskrivas som en patentavdelning att hyra in för begränsade eller kontinuerliga uppdrag. Vi är ett effektivt och kostnadsoptimerat alternativ till att anställa de kompetenser som behövs för en intern patentavdelning. Med SYNERGON erhålls en outsourcad, men integrerad, patentavdelning med de viktiga kompetenser som behövs för strategiskt och värdeskapande arbete med IP, Intellectual Property, eller på svenska: Immateriella Rättigheter.

Vi tycker att IP-frågor är alldeles för viktiga för att helt lämnas över till tekniska specialister som inte är insatta i kundens affärsstrategi. Därför erbjuder SYNERGON en lösning där vi är integrerade i verksamheten och fungerar som stöd i strategisk och praktisk hantering av IP-ärenden, men där företaget behåller kontrollen över sina IP-rättigheter.

SYNERGON fokuserar på affärsnyttig IP och arbetar utifrån den strategiska triangeln. Vår grundinställning är att IP-frågor handlar om skydd av en kommersiellt intressant produkt, d.v.s. inte enbart skydd av en intressant teknisk lösning. Då är det också viktigt att belysa IP-frågor och teknik i relation till marknadens behov. Omvänt kan också marknadens behov och kännedom om IP-läge driva teknikutvecklingen mot nya områden, vilket kan stärka möjligheterna till ett affärsnyttigt IP-skydd.

Precis som en intern patentavdelning på ett företag använder SYNERGON nationella och internationella patentombud, utvalda för respektive kund. SYNERGON arbetar nära, men står oberoende från, patentbyråer. Detta innebär att vi kan välja det ombud som bäst passar kunden eller projektet, både utifrån kompetens och kostnad.

 

Vad menar SYNERGON med ”affärsnyttig IP”?

Patent och andra IP-rättigheter skall användas för att skydda en tänkt eller pågående affär, d.v.s. inte skydda en intressant teknik för dess egen skull. Förenklat kan man säga att IP ska skydda något som man kan tjäna pengar på. Det innebär att vi alltid har ett starkt affärsfokus när vi diskuterar och hanterar IP-rättigheter.

 

Vad gör SYNERGON som inte en patentbyrå gör?

SYNERGON har en bred affärskompetents och stor praktisk erfarenhet av IP-arbete som stöd för kommersiell verksamhet. Vi arbetar nära kunden för att få förståelse för kundens affärsmässiga strategier och strävar efter en långsiktig relation med våra kunder för att bäst kunna hjälpa till att tillvarata de värden IP genererar. Vårt mål är att ge ett bra affärsmässigt IP-skydd till en rimlig kostnad, vilket innebär att vi i många fall avråder från patentering och i stället föreslår alternativa strategier för att skydda kommersiellt intressanta idéer.

Hur kan SYNERGON hjälpa till att hålla nere IP-kostnader?

SYNERGON kostar bara när vi behövs. Precis som en intern patentavdelning samarbetar vi direkt med patentombud runt om i världen för att hålla nere kostnaderna. Vårt nära samarbete med kunden och vår erfarenhet som beställare gör att vi kan beställa exakt det som behövs, och vi vet vad det ska kosta. Då SYNERGON representerar många kunder har vi även bra rabatter från ombudsfirmor runt om i världen och tillsammans med vår beställarkompetens har vi möjlighet att hålla nere kostnaderna för arbetet med skydd av IP.

 

Vi har redan personer (in-house patentavdelning) som sköter kommunikation med ombud och svarar på förelägganden? Hur kan SYNERGON hjälpa oss? Vad kan SYNERGON erbjuda?

Då SYNERGON fungerar som en extern patentavdelning som kan användas vid behov, on-demand, så kan SYNERGON erbjuda tjänster som att ge en second opinion vid olika typer av externa och interna ärenden, ge underlag för rapporter till ledningen i företaget som rör strategiska och ekonomiska beslut och agera som ett effektivt bollplank för de personer som är anställda som patentansvariga på företaget.

 

Vi är väldigt nöjda med vårt nuvarande patentombud, måste vi byta ombud om vi börjar arbeta med er?

Om kunden redan har ett inarbetat ombud som de trivs med, tycker vi att de ska fortsätta jobba med det. Om det underlättar för kunden tar vi gärna över relationen och kommunikationen med befintligt ombud. Beroende på ombudets roll finns det olika sätt för SYNERGON att arbeta. Vi kan t.ex. fortfarande ta hand om administration runt patentansökningar och patentportföljer. Vidare kan vi avlasta ombudet vid arbetstoppar, samt ge second opinion på ärenden och frågeställningar.

 

Inom vilka områden har ni kompetens?

SYNERGON har kompetens inom alla teknikområden inom Life Science, dvs. inom läkemedelsutveckling, bioteknik, kemi, Clean Tech och Med Tech (med förbehåll för mer renodlade mekaniklösningar). Vi har även kompetens inom IT och är specialiserade inom området ehälsa.

SYNERGON har även hög kompetens vad gäller sökningar, inte bara sökningar i patent- och icke-patentdatabaser, utan även i specialistdatabaser så som strukturdatabaser. Våra patenterbarhetsbedömningar lägger stort fokus på uppfinningshöjd, och vi har lång erfarenhet av att göra sökningar inom det här området.

Vad gäller juridik, t.ex. överlåtelser, avtals- och tvistefrågor har vi spetskompetens både internt och inom vårt nätverk.

 

Hur kan jag testa vad ni kan?

Det finna många sätt, men för ett nytt ärende föreslår vi att börja med en Röda Lampan® IP-analys. Den ger möjlighet att lära känna oss bättre och testa vad vi kan till en rimlig kostnad. Alternativt ger vi gärna en ”Second Opinion” på pågående ärenden.

Vad är skillnaden på Röda Lampan® IP-analys och en nyhetsgranskning?

En nyhetsgranskning tittar bara på om en uppfinning uppvisar nyhet, dvs om den är ny d.v.s. ej tidigare publicerad. En Röda Lampan® IP-analys analyserar både nyhet och uppfinningshöjd för att bedöma patenterbarhet.

 

Vad är skillnaden på Röda Lampan® IP-analys och en FTO?

En Röda Lampan® IP-analys analyserar nyhet och uppfinningshöjd för att bedöma patenterbarhet genom sökning i både patent- och icke-patentdatabaser. En FTO analyserar aktiva patent/patentkrav för att se om en produkt gör intrång på någon annans uppfinning.

 

Finns det någon fast prislista för era tjänster?

Flera av SYNERGONs tjänster utförs till fast pris och prislista finns. Alternativt kan vi ge en kostnadsuppskattning för en viss typ av tjänst.

 

IP FÖRSTA GÅNGEN

 

OLIKA TYPER AV IMMATERIALRÄTTSLIGT SKYDD (IP)
Immaterialrätt är rättsskyddet för intellektuella prestationer och brukar delas upp i upphovsrätt och industriellt rättsskydd. Det industriella rättsskyddet består framförallt av tre olika typer av skydd; patentskydd, varumärkesskydd och designskydd (även kallat mönsterskydd). Patentskydd kan endast sökas för uppfinningar som har en teknisk lösning på ett problem. Man kan alltså inte patentera ett produktnamn eller en design, utan använder då i stället varumärkesskydd och designskydd.

 

PATENTSKYDD
Genom ett beviljat patent får du rätt att hindra andra från att använda en uppfinning kommersiellt, exempelvis vid försäljning och tillverkning. Ensamrätten gäller normalt i 20 år, under förutsättning att du betalar gällande årsavgifter. Den som utnyttjar uppfinningen utan tillåtelse gör patentintrång och kan stämmas inför domstol av patenthavaren.

 

VAD BEHÖVS FÖR ATT FÅ PATENTSKYDD?
Det är inte enbart produkter som kan skyddas med patent utan även metoder och användningar, då det är själva idén som patentskyddas. För att vara patenterbar måste uppfinningen uppfylla de tre patenterbarhetskriterierna; nyhet, uppfinningshöjd och industriell tillämpbarhet.

 

NYHET
Att en uppfinning är ny innebär att den inte tidigare är känd eller offentliggjord någonstans i världen. Det är därför mycket viktigt att hålla en uppfinning hemlig tills dess att en patentansökan är inlämnad. Så fort en skillnad mellan uppfinningen och tidigare känd teknik föreligger anses uppfinningen uppvisa nyhet.

 

UPPFINNINGSHÖJD
Uppfinningshöjden beskriver graden av nyskapande. En uppfinning har uppfinningshöjd om den skiljer sig väsentligt från tidigare känd teknik. Det innebär att man inte alltid kan få patent genom att kombinera kända föremål eller metoder på ett nytt sätt. Det får inte vara uppenbart för en fackman att göra samma kombination, utan kombinationen måste ge upphov till en oväntad teknisk effekt.

 

INDUSTRIELL TILLÄMPBARHET
En uppfinning anses ha industriell tillämpbarhet om den har teknisk karaktär, teknisk effekt och är reproducerbar. Uppfinningen är av teknisk karaktär och har teknisk effekt om den utgör en teknisk lösning på ett problem. Lösningen får inte vara estetisk, den får heller inte vara en ren upptäckt eller teori. Med reproducerbar menas att man ska få samma resultat varje gång uppfinningen utövas på ett fackmannamässigt sätt.

PATENTANSÖKAN
En patentansökan bör alltid föregås av en grundlig omvärldsanalys med syfte att ta reda på tidigare känd teknik inom uppfinningens teknikområde. Denna kända teknik brukar kallas teknikens ståndpunkt, dvs. var teknikutvecklingen befann sig när uppfinningen gjordes. Den funna tekniken används sedan i ansökan för att beskriva teknikens ståndpunkt, samt vad som är nytt hos uppfinningen i förhållande till känd teknik.

En patentansökan skall innehålla beskrivning av uppfinningen, patentkrav, sammandrag samt eventuella ritningar. Man skall även uppge vem som är uppfinnare och vem som söker patent. Uppfinnare är alltid en eller flera personer medan sökande kan vara både personer eller företag.

En uppfinnare som söker patent är enligt gängse fackterminologi både uppfinnare och sökande. Om uppfinningen sålts eller överlåtits till ett företag eller annan person är företaget eller denna andra person sökande, uppfinnaren är dock alltid uppfinnare. Då måste sökanden styrka sin rätt till uppfinningen, exempelvis genom en överlåtelsehandling som uppfinnaren skrivit under.

 

EFTER INLÄMNING
Efter inlämning till en patentmyndighet granskas patentansökan både formellt och tekniskt, och besked ges om uppfinningen är patenterbar eller inte. Granskaren på patentmyndigheten beskriver eventuella hinder mot patenterbarheten i ett föreläggande som skall bemötas inom en given tidsram. Ofta får man flera förelägganden innan ansökan blir komplett och patent kan beviljas. En patentansökan blir offentlig 18 månader efter ansökningsdatum.

När ett patent meddelas och publiceras har allmänheten i vissa länder möjlighet att göra invändningar mot patentet. Patenthavaren ges möjlighet att bemöta invändningen innan det avgörs om den eventuella invändningen är befogad eller inte. En invändning kan leda till att patentet antingen upprätthålls som det är, upprätthålls med ändrade krav eller upphävs.

Ett godkänt patent gäller endast i det land det blivit beviljat. Det finns inga s.k. världspatent, alla patent måste godkännas nationellt för att vara giltiga. Det pågår dock diskussioner om ett gemensamt patent för Europa.

 

PRIORITET
I de flesta länder gäller absolut nyhet, dvs. att uppfinningen som patentsöks inte får vara känd någonstans i världen dagen innan ansökan lämnas in. Det innebär att inlämningsdatumet är av yttersta vikt. I många fall är det dock svårt att i ett tidigt stadium av utvecklingen fatta beslut om i vilka länder patentskydd ska sökas. Det är också kostsamt att ansöka i flera länder. För att skjuta på beslut och kostnader kan man då i stället lämna in en första ansökan, en s.k. prioritetsgrundande ansökan, i ett land. Därefter har man 12 månader på sig att ansöka i övriga länder och får då tillgodoräkna sig datumet för den första ansökan. Det innebär att nyhetsmaterial som publicerats under dessa 12 månader (prioritetsåret) inte utgör något nyhetshinder mot senare inlämnade patentansökningar. Rätten till prioritet är grundlagd i Pariskonventionen från 1883 och omfattar idag de flesta länder i världen.

 

VARFÖR PATENT?
Det finns många skäl till att söka patent. Det kan vara för att hindra plagiat, få försprång gentemot konkurrenter eller för att hindra konkurrenter. Vad skälet än är så är ändå grundskälet med att söka patent att du vill kunna göra goda affärer och maximera vinsten av dina investeringar.

För ett företag är det därför viktigt att patenten stödjer affärsstrategin. Konkurrensfördelar kan ges tack vare ensamrätten att utnyttja uppfinningen kommersiellt, och värdet på företaget kan öka med en sådan ensamrätt. Beslutet att skaffa patentskydd är ett affärsbeslut som bör grundas på en kalkyl där patentkostnader ställs i relation till framtida intäkter.

Med ett patent blir det även lättare att hitta affärspartners. De vet att de får tillgång till skyddad teknik och kan då bli villiga att satsa mer. Vill du inte själv tillverka din uppfinning kan du försöka sälja den eller licensiera ut den.
Patent stimulerar teknisk utveckling eftersom att man genom patentet offentliggör sin kunskap samtidigt som konkurrenter måste hitta egna lösningar på liknande problem.

 

JOBBA HOS OSS

 

Är du intresserad av att jobba på SYNERGON?

Vi söker ständigt kvalificerade och motiverade medarbetare för arbete inriktat mot IP-analys, formulering av patenterbarhet och sammanställning av IP-projekt åt våra kunder. Arbetet fordrar förståelse för kundernas affärsutveckling och innehåller även en hel del kontakter med våra svenska och utländska ombud.

Är du intresserad så fyll i formuläret nedan så får vi möjlighet att kontakta dig när vi har en ledig tjänst hos oss. För ytterligare information kontakta VD Jonas Faijerson Säljö på +46 708 81 12 31