IP-Strategi
 Ekonomi & Budget
 Portföljhantering

SYNERGON erbjuder rådgivning och praktisk
hjälp inom alla delar av patenteringsprocessen,
per timme eller per uppdrag enligt överenskommelse.
Vi arbetar med flexibla lösningar utifrån kundens behov,
men erbjuder även standardiserade tjänster.

Våra tjänster

Outsourced but integrated

Strategisk konsultation

Kan vi hjälpa dig som strategiskt bollplank?
Vår grundinställning är att IP-frågor handlar om skydd av nuvarande och framtida affärer, d.v.s. inte enbart skydd av en teknik eller uppfinning för dess egen skull. Det kan vara svårt att i ett tidigt skede förutsäga hur en affärsmöjlighet kommer att se ut, men vi anser att det är nödvändigt att försöka för att man ska kunna fatta rätt beslut. Detta är vad vi kallar Affärsmässig IP.

En viktig del i Affärsmässig IP är att definiera den framtida kommersialiserings-strategin som patentskyddet ska omfatta. Det går inte att göra långsiktiga affärer utan att bry sig om sina konkurrenter. Lika lite kan man skapa det bästa skyddet av sin verksamhet utan att bry sig om sin omvärld.

Viktiga strategiska frågor är därför:
 • Vet vi något om konkurrenternas planer?
 • Forskningsnyheter?
 • Vilka patent finns inom området?
 • Vad händer med konkurrenternas patent?

Vi anser att affärs- och IP-strategi går hand i hand även med avseende på omvärldsanalys. SYNERGON kan hjälpa till med patenterbarhetssökningar i patent- och teknikdatabaser likväl som med sökning av kommersiell marknadsinformation till stöd för både patentansökningar och strategiska analyser.

Triangelövning
Vid strategiska diskussioner utgår vi oftast från vår arbetsmodell Triangelövning. Modellen hjälper företag att kartlägga hur väl IP-portföljen överensstämmer med företagets marknads- och FoU-planer samt hur den förhåller till konkurrenters aktiviteter. Det är viktigt att följa upp ett sådant arbete och vi rekommenderar våra kunder att arbeta kontinuerligt med den här modellen, exempelvis en gång årligen.

Med hjälp av relevant omvärldsinformation och ett arbetssätt som parallellt beaktar affärs-, FoU- och IP- frågor, kan vi inte bara hjälpa till att skapa bättre underlag för framtida inkomster utan också ge förutsättningar för att öka värdet av era tillgångar.
En Triangelövning mynnar ofta ut i en långsiktig operativ IP-plan för företaget.

BO-DD: Business Oriented Due Diligence
Inom ramen för en BO-DD görs en detaljerad analys av ett företags affärsförutsättningar med avseende på IP inför ett köp eller en försäljning. Täcker IP-skyddet verkligen affären? Hur starkt är skyddet? Hur ser konkurrenternas IP-situation ut?

En BO-DD görs oftast som ett komplement till ett traditionellt due diligence arbete i samband med en företagsförsäljning. Vi kan även göra motsvarande analys åt företag och projekt som i en nära förestående framtid räknad med att göra en exit eller med att ta in nya investerare. Ett sådant arbete görs med avsikt att öka eller förtydliga värdet i ett projekt.

Våra konsulter har särskild kompetens inom IP-frågor ur affärssynpunkt och har mångårig erfarenhet från olika industrier för att kunna biträda er på bästa sätt.

 

IP-Plan

En IP-plan är tänkt att vara en integrerad del av det strategiska arbetet med att utveckla och marknadsföra produkter eller tjänster. IP-planen är fokuserad på att utnyttja den legala marknadsexklusiviteten som IP kan ge genom att stödja nuvarande och framtida affärsutveckling.

IP-planen är tänkt att fungera som ett “levande dokument”, vilket innebär att den bör uppdateras på kontinuerlig basis då nya beslut tas samt då ny information finns tillgänglig.

När planering görs för företagets affärsutveckling baserat på identifierade marknadsmöjligheter i kombination med tekniska möjligheter, bör man samtidigt se över de relaterade IP-aspekterna och utvärdera och planera dessa strategiskt. De regulatoriska möjligheterna som kan leda till marknadsexklusivitet bör också övervägas och koordineras med IP-aspekterna.

En IP-plan kan innehålla följande punkter:

 • Generell IP-strategi tas fram i samband med en Triangelövning exempelvis.
 • Relevanta patent och patentansökningar
 • Relevanta design/varumärkesskydd, domännamn, copyright, företagshemligheter
 • Relevanta regulatoriska skydd
 • Möjliga nya skyddsområden
 • Relevanta avtal för nuvarande och framtida IP-position
 • Publikationsstrategi
 • Relevant tredje parts IP

Sökning & Analys

Sökning & Analys är en produkt för bedömning av ett projekts IP-status.

Produkten riktar sig primärt mot projekt där det redan finns patent eller patentansökningar och försöker svara på följande frågor:
 • Skyddar patent/patentansökningar den möjliga affären?
 • Verkar det som om inskickade patentansökningar kommer att bli godkända?
 • Hur ser konkurrentläget ut?
 • Finns det andra patent som utgör hinder?
 • Finns det några andra sätt att skydda projektet?

Analysarbetet sammanställs i en rapport som bl.a. innehåller rekommendationer om möjliga vägar framåt för projektet.

 

Patenterbarhetsanalys   Röda Lampan® IP-ANALYS

Röda Lampan® är en första patenterbarhetsanalys av en idé ur ett immaterialrättsligt perspektiv. Den syftar till att hitta de eventuella och mest uppenbara hindren eller “röda lampor” för en uppfinning utifrån en önskad affärsmodell. Analysen sker under sekretess där SYNERGON åtar sig att inte föra vidare någon information om kunden eller om uppfinningen.

En Röda Lampan® IP-analys består av följande:
 • Möte med projektgrupp (forskare, affärsutvecklare) för samtal om projekt, forskningsresultat, affärsmöjlighet och vad det är som kan bedömas vara viktigt att skydda ur affärssynpunkt.
 • Sökningar i patent- och allmänna databaser för möjlig patenterbarhet av det som framkom enligt punkten ovan samt tillgänglig projekt eller innovationsbeskrivning. Sökningarna redovisas i en skriftlig rapport.
 • Återmöte med projektgrupp för utvärdering av rapport och samtal om lämpliga framtida alternativ på IP-området.
 • Rapport: Uttalande om eventuellt upptäckta omedelbara hinder och problem. Källor samt sökbegrepp och närliggande patent bifogas. Tjänsten erbjuds generellt till en fast kostnad.

 

Underhåll & Bevakning   IP MONITOR

SYNERGON erbjuder hjälp att administrera nya patent- och IP-ärenden såväl som befintliga IP-portföljer.

IP Monitor är en avtalsservice för den administrativa helhetshanteringen av våra kunders IP-portföljer. Vi bevakar och hanterar löpande frister och deadlines, förelägganden från nationella och internationella myndigheter, föreslår strategiska åtgärder, hanterar årsavgifter samt övervakar kvalitet och kostnad som ett helhetskoncept för kunden.

I tjänsten ingår ett effektivt administrativt system för IP-hantering som är anpassat för mindre och medelstora företag. I systemet samlas alla ärenden i en gemensam databas som enkelt uppdateras. Övervakning, prioritering, budgetering, kostnadssammanställning samt produktion av olika rapporter sker enkelt efter behov. Detta administrativa hjälpsystem kan installeras ute hos klienter för att hanteras internt, alternativt kan olika nivåer av konsulthjälp diskuteras. Kunden får även tillgång till vårt samköpssystem av tjänster från vårt etablerade nätverk av kvalitetssäkrade utländska ombud.

SYNERGON kan ta helhetsansvar för IP-administrationen i företaget. Alternativt koordinerar vi ditt eget arbete med våra specialistkunskaper för den lösning som passar er bäst.

 

Underlag till ansökan   PATENT SYNOPSIS

Med en Patent Synopsis gör vi djupsökningar och analyser som tillsammans med beskrivning av teknik, marknadsanalys och uppfinning leder fram till beslut om vilken affär som skall skyddas. Denna synopsis utgör ett underlag för den eventuella patent- eller varumärkesansökan som ett patentombud sedan slutbearbetar och lämnar in till respektive myndighet.

Centralt för denna process är frågor som:
 • Vad är affären? Vad är det som ska skyddas?
 • Hur ser omvärlden ut, d.v.s. vad är tidigare känd teknik (Prior Art)?
 • Hur ser affärsmöjligheten ut?
 • Är patent det bästa skyddet eller finns det alternativa eller kompletterande skyddsformer?

Vi hjälper till att definiera lämpligt ansökningsland och lämpligt patentombud. Valet beror bl.a. på var den viktigaste marknaden finns, samt likviditets- och riskläge i projektet.

Det är även viktigt att tänka på varumärkesregistrering tidigt i ett projekt. Det är inte ovanligt att det man arbetar med i ett projekt kan få ett nytt egennamn som genom att användas i publikationer och på andra sätt får ett värde och en identifikation som bör skyddas.

Vi har genom åren byggt upp och kvalitetssäkrat ett omfattande nätverk av patentombud runt om i världen, och valet av ombud sker utifrån vad som är lämpligast för respektive projekt.

 

E-Hälsa

Att bygga långsiktigt hållbara och värdebyggande kontrollpositioner inom e-hälsa kan vara komplext. I många fall är utvecklingstakten så pass hög att patent inte hinner bli godkända innan tekniken patentet omfattar har hunnit bli föråldrad eller så skapar patentet endast skydd kring en begränsad del av innovationen. Därav blir behovet stort att se till flera olika typer av kontrollpositioner och det krävs en stor kunskap och väl utarbetade processer för att kunna ta ett helhetsperspektiv kring vilka kontrollpositioner som behövs för att uppnå tillräcklig kontroll för bibehållet värde i innovationen.

SYNERGON har utarbetade processer där IP, affärsmodell, teknisk komplexitet och kontraktuella relationer alla samverkar för att bygga ett hållbart värde genom starka och kostnadseffektiva kontrollpositioner kring din innovation.

 

Kostnadsreducering

Patent kostar pengar, men investeringen kan i högsta grad påverkas av hur man hanterar sin ansökan. SYNERGONs utgångspunkt är att föreslå den bästa affärsmässiga lösningen, till lägsta möjliga kostnad och minsta risk, för dig som kund. Med vår mångåriga erfarenhet som patentavdelning har vi funnit flertalet sätt att minska kostnaderna som vi gärna delar med oss av!

 

FÄRRE MELLANHÄNDER
Vi fokuserar på att i varje arbetssteg göra kostnadsbesparingar genom att minimera antalet mellanhänder. Med vår erfarenhet från industri och akademi, och tillsammans med specialister inom SYNERGONs nätverk, hittar vi kreativa affärslösningar för ditt projekt. Patentombud i Sverige och utomlands hjälper till med bearbetningar och inlämningar av IP-ärenden. Vid en internationell ansökan hjälper vi dig att gå direkt till patentombuden i respektive land. Alla patentombudskostnader redovisas helt öppet. Vi fakturerar utan extra påslag och debiterar enbart för vår arbetstid enligt förutbestämd överenskommelse.

 

ÖVERSÄTTNING
Vi erbjuder översättningshjälp, till och från de flesta vanligt förekommande språk, via våra kontakter i nätverket. SYNERGONs samköpssystem av den här typen av tjänster ger ett lägre pris för dig som kund.

 

STRATEGISKT VAL AV INLÄMNINGSLAND
Beroende på ett projekts affärsfokus är det av högsta vikt att välja rätt land för inlämning av en första ansökan. Det är också en kostnadsfråga då designering och fullföljning i enskilda länder vid internationella och regionala ansökningar varierar i pris, både vid själva ansökningsförfarandet och sedan för löpande årsavgifter. Vi kan hjälpa till att utarbeta strategier för t.ex. snabbt godkännande eller minsta likviditetsbelastning.

 

ÖVERSYN AV PATENTPORTFÖLJ
Vi förespråkar regelbunden revision av befintlig patentportfölj för att säkerställa att portföljen överensstämmer med rådande marknads- och forskningsplaner. En viktig aspekt av revisionen är att identifiera eventuella patent som är outnyttjade eller inaktuella för affärsverksamheten. Inom flera teknikområden kan det gå minst 10 år från uppfinning till produkt på marknaden, varför en översyn av patentportföljen behöver göras regelbundet för ett optimalt patentskydd. Inom SYNERGONs nätverk finns kontakter som kan hjälpa till med licensiering eller andra lösningar för outnyttjade patent.

 

OLIKA FORMER AV AFFÄRSSKYDD
Det finns olika former av affärsskydd; varumärkesskydd, designskydd, affärshemligheter och patentskydd. I vissa länder finns det möjlighet att lämna in provisoriska patentansökningar till en betydligt lägre startkostnad. Detta kan göras i ett initialt skede av projektet, vilket medför att en stor del av kostnaderna kan skjutas på framtiden, och bättre matchas med eventuella produktintäkter. En sådan provisorisk ansökan måste dock fullföljas med en full patentansökan inom 12 månader. Offentliggörande av ny information genom defensiv publicering är ett alternativ när man väljer att inte gå vidare med sin patentansökan. Detta syftar främst till att blockera för konkurrenter med snarlika idéer, eftersom kunskapen då blir publik och följaktligen inte patenterbar.

 

ÅRSAVGIFTER
Genom samköp av tjänster, så som bevakning och hantering av årsavgifter, strävar vi hela tiden efter att minska de löpande kostnaderna för dig som patentinnehavare. Kontakta oss gärna med en offertförfrågan i ett nytt eller pågående ärende (t.ex. inför nationell fas)!

 

ADMINISTRATION
Vi erbjuder olika nivåer av administrativ support för att underlätta våra kunders IP-hantering. Vi kan ta helhetsansvar för ansökningsarbete fram till färdigt patent eller bistå med punktinsatser, beroende på vilken lösning som är optimal för kunden.

 

Utbildning

STRATEGISK IP FÖR ANVÄNDARE & RÅDGIVARE
SYNERGON har mångårig erfarenhet av utbildning inom Strategisk IP. Våra utbildningssatsningar riktar sig till företag och kunder inom akademin, t.ex. till rådgivare inom innovationssystemet.

För en aktiv användning av IP som ett sätt att bygga affärer, är det ofta viktigt att inspireras av hur andra har gjort; vad har varit bra eller mindre bra. Våra utbildningar är anpassade efter kundens behov både vad gäller innehåll och omfattning. De bygger till stor del på praktiska exempel och egna erfarenheter och sker i huvudsak som diskussioner mellan deltagarna och en erfaren konsult.

Det patentjuridiska systemet i olika länder är naturligtvis en viktig del i utbildningen. Våra konsulter utgår dock alltid från den praktiska tillämpningen för att, tillsammans med olika IP-instrument och arbetsmetoder, bygga kunskap och värde i våra kunders projekt.

Utbildning och diskussionspass med ett gemensamt fokus på både IP, teknologi och marknad, den strategiska triangeln, är ett givande sätt att utveckla sin IP-kunskap inom affärsutvecklingsprocessen. Syftet är att få svar på frågor så som t.ex.; Vilka möjligheter finns? Vad ska skyddas? Hur ska det skyddas? Vad är mest kostnadseffektivt?